چگونه بازی کنیم؟

با وصل کردن حروف به هم کلمات صحیح رو پیدا کن تا زمانی که تمام لغات یک مرحله پیدا شن. در حین بازی میتونی از راهنمایی استفاده کنی.